เกี่ยวกับเรา

ประวัติขององค์กร

บริษัท สยาม ออยล์ โปรดักส์ จำกัด เปิดดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และสารเคมีในอุตสาหกรรม รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมคุณภาพมาตรฐานสากล
จำหน่ายให้แก่ลูกค้าพร้อมการบริการที่เป็นเยี่ยม
นอกจากนี้บริษัทฯยังมีนโยบายในการขยายธุรกิจอื่น การเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและการยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และจำนวนพนักงานกว่า 700 คน ทำให้ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท มีความมั่นใจและไว้วางใจให้ทีมงาน
ของสยามออยล์ส่งมอบความพึงพอใจในสินค้าและบริการในระดับสูงสุด

Visionการเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความ
ไว้วางใจสูงสุดในการส่งมอบสินค้า และบริการบนพื้นฐานของการดำเนินงานตามมาตรฐานระดับสากล

Missionการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเกินความคาดหวังของลูกค้า
ภายใต้หลักธรรมธิบาลอย่างเคร่งครัด
และการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินธุรกิจด้วยแรงขับเคลื่อนจากพนักงานของสยามออยล์ทุกภาคส่วน

ค่านิยม

เพื่อรวมพลังความคิดและความเชื่อมั่นของพนักงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

S = Smart working


การทำงานบนพื้นฐานของความรู้และทักษะ มีแบบแผนและมุ่งเป้าประสงค์

I = Integration


การบูรณาการองค์ความรู้ กระบวนการและการมีเป้าหมายร่วมกันของพนักงานทุกส่วน

A = Accountability


ความรับผิดชอบต่อกฎระเบียบ มีวินัยและตั้งมั่นในกระบวนการมาตรฐาน

M = Manpower focus


ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์

O = Operation excellence


การปฏิบัติงานด้วยคุณภาพอันยอดเยี่ยม

I = Innovation


มุ่งสร้างนวัตกรรมในด้านสินค้า บริการและกระบวนการทำงาน

L = Learning organization


การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้